O ZÁMKU
VE VRANOVĚ
TROCHU JINAK...


ADAM (1808 - 1840)

    Adam Mniszek, hrabě, jediný syn Stanislava Mniszka (1774 - 1846)  a Heleny Mniszkové – Lubomirské (1783 - 1876). Narozen 2. ledna 1808, zemřel předčasně ve věku 32 let jako neženatý a bezdětný.

    Od mládí inklinoval k literatuře, a zejména k hudbě. Pobýval často na vranovském zámku, také ale v Haliči. Hodně cestoval – i mimo monarchii, seznamoval se s evropskou kulturou a získal jisté hudební vzdělání. Stýkal se s předními hudebníky své doby,  snažil se komponovat.

    Jeho skladby uchovávané ve vranovské knihovně  usilují o  kultivovanou harmonií a citově vypjatou melodikou, mají výrazně romantický ráz, často se v nich objevuje polská národní nota. Převažují v nich balady, elegie v molových tóninách, klavírní fantazie na motivy dobových oper, sonáty, kantáty, ale i umělé písně. V zámecké hudební sbírce se jich dochovalo více jak osmdesát. Výběr básnických předloh k nim svědčí o tom, že se přikláněl k pokrokovým tendencím doby (Scott, Byron, Beranger, Chateaubriand, Mickiewicz apod.). Skladatelsky byl silně ovlivněn Schubertem, ale jeho tvorba, zejména z třicátých let,  má jisté  rysy svébytnosti. Patří ke skupině šlechtickým skladatelů – diletantů druhé čtvrtiny 19. století, která má skromné  místo v dějinách polské národní hudby.