O ZÁMKU
VE VRANOVĚ
TROCHU JINAK...


NAD POHANSKÝM OBĚTIŠTĚM (pověst o kapli Panny Marie Ochranitelky)

_________________________________________________________________________________________
 

Nad krajinu se vyhoupl úplněk. Prostranství na mýtině se zaplnilo muži a ženami tvrdých rysů, do nichž se boj o život vepsal hlubokými rýhami. Tato noc byla obzvlášť důležitá, protože divoké cizí kmeny postupovaly do kraje a bohové měli být velkou obětí usmířeni a požádáni o přispění a ochranu.      -     -     -      Nad plochým obětním kamenem se rozhořela vysoká vatra a šlehala, spolu s prosbami shromážděných, k půlnoční obloze. Vtom rozťal vysoký hlas hluk ostatních a nastalo hluboké ticho. K praskajícímu ohni přistoupil vysoký muž. Jeho ruka třímala meč, druhá držela za vlasy mladou klopýtající oběť. Jako na povel shromáždění pokleklo na udusanou zem a zadívalo se k oltáři. Vzývalo bohy, kterým obětuje v nejbližší chvíli život a tělo nejkrásnější dívky kmene.      -     -     -      Meč zasvištěl. „Bohové tak chtěli…“, zvolal vykonavatel. Za chvíli les znovu objal postavy, aby je dovedl temnotou k osadě, a mýtina osiřela.      -     -     -      Nad obětištěm dal pak o mnoho let později postavit vranovský pán kapli zasvěcenou Panně Marii. Jen sloupoví z dob starých Řeků a Římanů postavené kolem ní dodnes připomíná, že toto místo dříve náleželo pohanům a jejich obětem.


P O Z N Á M K A
Pověst  se  vztahuje  k louce nad zámkem, kde dnes stojí kaple Panny  Marie Ochranitelky. Byla zřejmě inspirována původní funkcí této stavby z konce 18. století, která byla vybudována jako napodobenina antického (pohanského) Dianina chrámku Josefem Hilgartnerem z Lilienbornu.  Autora  pověsti mohla inspirovat i  existence plochého kamene zvláštního tvaru považovaného  za  obětní  kámen  z  pohanských dob, který  měl  být  na tomto místě původně položen. Neznámo  kdy  byl přemístěn. V roce 1929, jak o tom podává zprávu vranovský učitel  Alois  Gröger, stával „v zahradě  domu  pana Halamasche“ (u dnešní stolárny za  mostem). Dnes je neidentifikovatelný.