O ZÁMKU
VE VRANOVĚ
TROCHU JINAK...


O MARIINĚ OBRAZU (pověst vztahující se k oltářnímu obrazu vranovského farního kostela Nanebevzetí Panny Marie )

_________________________________________________________________________________________


Císař Karel VI. navštěvoval Vranov, a to na pozvání své přítelkyně a majitelky zámku Marie Pignatelli, aby tu lovil v zvěří oplývajících vrchnostenských lesích a aby si odpočinul od starostí. Rád se procházel po okolí a mluvil s poddanými. Zejména si v rodině jednoho venkovského sedláka oblíbil krásné roční dítě.      -     -     -      Při jedné návštěvě ho marně hledal a nevěděli o něm ani jeho rodiče. Začali se po něm shánět a když už mysleli na nejhorší, vylezlo najednou samo zpod stolu a začalo na císaře mluvit jako dospělé a podávalo mu přitom podobenku Panny Marie.      -      -      -    Císař se velmi podivil náhlému daru jeho řeči, ale i tomu, že o obrazu, z něhož nešlo vůbec poznat, z jakého byl vyroben materiálu, rodiče vůbec nevěděli. Podobenku si vzal a věnoval ji po návratu do Vídně tamním kapucínům. Marie Pignatelli nechala pak podle ní udělat velkou kopii a dala ji dotekem s tajemným obrazem posvětit. Později ji odvezla na Vranov a věnovala faráři.      -     -     -      Ten obraz pověsil nejdříve na morový sloup a později natrvalo na hlavní oltář kostela. A když na jaře roku 1730 panovalo velké sucho a hrozil hladomor, rozhodl se pro velké prosebné procesí. V čele průvodu kráčejícího po vyprahlých vranovských polích šla bíle oblečená dívka a nesla zázračný obraz Panny Marie, za ní farář a v hojném počtu vranovští farníci. Všichni se úpěnlivě modlili, aby začalo pršet. A skutečně, náhle se zatáhla obloha a z ní se spustil vydatný déšť. Toho roku byla dobrá úroda.     
 

POZNÁMKA
Tato půvabná  pověst má racionální jádro. Vychází jednak z  toho, že  ve dvacátých a třicátých letech 18. století císař Karel VI.  na pozvání Marie Anny Pignatelli skutečně Vranov několikrát  navštívil. Opírá se i o  skutečnost, že procesí za dobrou  úrodu nebyla na barokním venkově výjimečnou událostí a  že Marie Pignatelli byla v té době  patronkou  a mecenáškou farnosti. Mariánská idea navíc tématicky odpovídá  patrociniu vranovského  farního  kostela, který je Panně Marii zasvěcen.  Velký  obraz na hlavním oltáři připomíná její Nanebevzetí (foto vlevo nahoře).